Algemene voorwaarden

1.     Algemeen
Pedicure en (sport) massagepraktijk Lemna Minor hanteert de volgende algemene voorwaarden. U dient hier kennis van te nemen.

2.    Behandeling
De pedicure/masseur werkt op tijd volgens agenda, zorg dat U op tijd bent. Gelieve niet eerder dan maximaal 10 minuten voor de afspraak.
Pedicure en (sport)massagepraktijk Lemna Minor zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. 
Pedicure en (sport)massagepraktijk Lemna Minor zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.|
De pedicure / masseur is geen therapeut. In bepaalde gevallen kan de behandelaar besluiten om niet over te gaan tot  en de cliënt doorverwijzen naar een arts of specialist. 

3.    Geheimhouding
Pedicure en (sport)massagepraktijk Lemna Minor houdt zich aan de geheimhoudingsplicht die geldt voor pedicures en sportmasseurs zoals opgesteld zijn door het Nederlands Genootschap voor Sportmassage en branche organisatie Provoet
De gegevens worden alleen met schriftelijke toestemming van de cliënt aan derden verstrekt.
De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de informatie die hij/zij geeft tijdens het intake gesprek.

4.    Aansprakelijkheid
Pedicure en (sport)massagepraktijk Lemna Minor is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal, en/of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt.

5.    Betaling
Op dit moment dient men contant te betalen.
Gebruik van verbandmiddelen, tape en bandage worden extra in rekening gebracht.
Gemaakte afspraken kunnen 24 uur van tevoren kosteloos worden geannuleerd, 
In principe worden binnen 24 uur geannuleerde afspraken in rekening gebracht.

6.    Geluidsdragers
In principe dienen mobiele telefoons, piepers e.d. te zijn uitgeschakeld tijdens het consult.

7.    Stimulerende middelen
Cliënten onder invloed van stimulerende middelen (drugs, alcohol enz. ) worden geweigerd.

8.     Geen erotiek
Massages zijn niet erotisch getint. Cliënten die seksueel getinte opmerkingen of uitingen maken worden per direct verwijderd.

9.    Ethiek en Hygiëne 
Ethiek en hygiëne staan hoog in het vaandel van Pedicure en (sport)massagepraktijk Lemna Minor en dienen ook door de cliënt te worden nageleefd.

10.  Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen twee werkdagen na ontdekking gemeld worden aan Pedicure en (sport)massagepraktijk Lemna Minor.
Pedicure en (sport)massagepraktijk Lemna Minor zal  binnen drie werkdagen adequaat de klacht bekijken. Indien een klacht gegrond is, zal Pedicure en (sport)massagepraktijk Lemna Minor de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit kenbaar maakt. Indien Pedicure en (sport)massagepraktijk Lemna Minor en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

HOME